Luke 6:15

Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,